Parning har skett och vi hoppas på valpar v 33

Wirosas Crystal Star ”Chili”

Lovely Megan’s Frank Oz ” Neville ” 

 

Parning har skett och vi hoppas på valpar V 37

Leiionspitz Amazing Zoya ”Zoya”

Laimis Capone ”Ted”